Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné pro všechny cestovní služby Summer Jam, klient je akceptuje objednáním pobytu nebo zájezdu. Plné znění obchodních podmínek je k dispozici ve formátu pdf. Nejdůležitější pasáže jsou shrnuty níže:

Garance délky pobytu a standardu ubytování

Cestovní kancelář se v cestovní smlouvě zavazuje k poskytnutí služeb v uvedené délce a kvalitě. Při neúplném plnění zaviněném cestovní kanceláří má zákazník právo na náhradní plnění. Pokud je neúplné čerpání služeb zaviněné klientem (zranění, nenastoupení zájezdu) nebo jinými okolnostmi (počasí, živelné katastrofy, dopravní kalamity) právo na náhradní plnění nevzniká.

Zrušení pobytu ze strany zákazníka

Výše stornopoplatků je závislá na datu, kdy zákazník doručí cestovní kanceláři písemné oznámení o zrušení zájezdu

do odjezdu
60 a víc dnů
59 - 30 dnů
29 - 10 dnů
9 - 0 dnů
storno poplatky
1000 Kč
50% ceny
70% ceny
100% ceny
Vyloučení ze zájezdu

Cestovní kancelář právo vyloučit zákazníka ze zájezdu, pokud svým chováním závažně narušuje průběh zájezdu (rušení nočního klidu, narušování průběhu přepravy, poškozování majetku, obtěžování osob, poškozování dobrého jména cestovní kanceláře). Zákazník vyloučený ze zájezdu nemá nárok na náhradu neposkytnutých služeb.

Drogy a omamné látky

V průběhu zájezdu je zakázáno přechovávat nebo užívat drogy a další zákonem zakázané látky. Porušení tohoto zákazu je důvodem pro okamžité vyloučení ze zájezdu. CK má právo vyloučit z přepravy osoby ve výrazně podnapilém stavu.

Hraniční kontroly

Zájezdy Summer Jam realizujeme v rámci Schengenského prostoru. Je povinností klienta mít s sebou platný cestovní doklad a respektovat limity bezcelního převozu alkoholu a cigaret.

Zavazadla

Zakoupí-li si zákazník zájezd včetně dopravy, má právo na přepravu omezeného množství zavazadel bez příplatku. Pro letní zájezdy Summer Jam je v ceně zájezdu jedno velké zavazadlo do hmotnosti 30kg a jedno menší příruční zavazadlo do hmotnosti 10kg. Nadlimitní zavadla jsou zpoplatněna sazbou 30Kč/kg. Nenahlášená nadlimitní zavazadla nepřepravujeme.